photography by Jason Acton

Kaity Kovar, Christina White