photography by Jason Acton

David Sukenik, Alexia Simons